ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2541


จำนวนบท 15 บทความ
หน้า | 1
รหัส
ท.สจ.01/2541
ชื่อบทความ : -
Article Name : ปั๊มลูกสูบที่ขับเคลื่อนโดยกังหันน้ำแบบคาปลาน
ผู้จัดทำ : สุวัฒน์  พิพิธวณิชธรรม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.02/2541
ชื่อบทความ : The Investigation of the Source of Hazardous Waste in Rangsit University
Article Name : การสำรวจแหล่งกำเนิดของเสียในมหาวิทยาลัย
ผู้จัดทำ : ลาวัณย์  วิจารณ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.03/2541
ชื่อบทความ : Back Analysis Method to Assess the Landslide Mechanism of Highway and River Bank
Article Name : การประเมินกลไกของการพังทลายของลาดดินของงานถนนและริมตลิ่งแม่น้ำ โดยใช้วิธี Back Analysis
ผู้จัดทำ : ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.04/2541
ชื่อบทความ : Development of Fruit Punches for Low-alcohol Beverage
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพั้นซ์น้ำผลไม้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ
ผู้จัดทำ : วิมลศิริ  ธนะสูติ(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.07/2541
ชื่อบทความ : A Study of the roles of subsidiary figures and genre paintings in the mural paintings in Potaram District, Ratchburi Province as the contexts of social and culture
Article Name : การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ : ปาริสุทธิ์   เลิศคชาธาร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.08/2541
ชื่อบทความ : Typographic Design of Thai Alphabet : Application from Formal Aspects of Typography of Roman Alphabet
Article Name : การประยุกต์หลักการจัดตัวอักษร (Typograph) ของอักษรโรมัน เพื่อใช้กับอักษรไทย
ผู้จัดทำ : สุชาติ   เลิศคชาธาร(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.09/2541
ชื่อบทความ : Evaluation of DADE Dimension ® AR Automated Analyzer and Determination of Blood Analyte Reference Values
Article Name : การประเมินประสิทธิภาพเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ DADE Dimension ® AR และการหาค่า อ้างอิงสำหรับสารเคมีในเลือด
ผู้จัดทำ : พิศิษฐ์  นามจันทรา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.10/2541
ชื่อบทความ : Detection of microdeletions in CATCH 22 patients by microsatellite marker
Article Name : การตรวจหา Microdeletion ในกลุ่มผู้ป่วย CATCH 22 โดยใช้ Microsatellite markers
ผู้จัดทำ : ศิริพร  นุชเฟื่อง(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.12/2541
ชื่อบทความ : The Calibraion of UV-Spectrophotometer in the Laboratory
Article Name : การสอบเทียบเครื่องมือ UV-Spectrophotometer ในห้องปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ : ปราณี   นันทศรี(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.13/2541
ชื่อบทความ : A study of radiation vulcanization of natural rubber latex
Article Name : การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยรังสี
ผู้จัดทำ : กุลธิดา  วงศ์บุพนิมิตร (ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.14/2541
ชื่อบทความ : Biodiversity of Aflatoxins-producing Fungi on Cereal Grains for Export
Article Name : ความหลากหลายของเชื้อราในการสร้างสารพิษแอฟฟล่าท็อกซินบนอาหารจำพวกเมล็ดพืชแห้งเพื่อการส่งออก
ผู้จัดทำ : ดร.อินทิรา  แถมพยัคฆ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.16/2541
ชื่อบทความ : Impact of Brand Personality on Target Customers’ Adoption
Article Name : ผลกระทบของบุคลิกตราสินค้าต่อการตอบรับสินค้าของตลาดเป้าหมาย
ผู้จัดทำ : โรจนศักดิ์   โฉมวิไลลักษณ์(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.19/2541
ชื่อบทความ : Monitoring and Evaluation of Graduates from Schools of Liberal Arts, Communication Arts and Business Administration, Rangsit University, in Academic Year 1991-1997.
Article Name : การติดตามประเมินผลบัณฑิตจากกลุ่มคณะวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2534-2540
ผู้จัดทำ : วิทยากร  เชียงกูร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.20/2541
ชื่อบทความ : A Study for Development of Chaopraya Riverfornt area, old provincial hall, Pratumthani
Article Name : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลากลางเก่า จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : จิรพร  แสงศิลป์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.21/2541
ชื่อบทความ : Needs of Provision Exercising Service for Promoting Rangsit University Staffs’ and students’ Health
Article Name : ความต้องการบริการการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ปรานม  ดีรอด  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle