ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


จำนวนบท 2 บทความ
หน้า | 1
รหัส
02/2560
ชื่อบทความ : Investigation of Gametocyte Prevalence of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in the Malarial Endemic Areas of Thailand by Molecular Biology Techniques
Article Name : การศึกษาความชุกของระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรียใน ประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ผู้จัดทำ : ดร. พงศกร   มาตย์วิเศษ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
09/2560
ชื่อบทความ : Systematic review and meta-analysis of resveratrol effects on physical activity
Article Name : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ Resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง
ผู้จัดทำ : เภสัชกรสุรชัย  โกติรัมย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]