Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


การจัดการความรู้
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดย คุณรฐา ดุริยางกูร
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนามในช่วงปี ค.ศ.1975-2011 โดย นาวาตรี พิชฌา เชียงกูล
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดำน้ำแบบอัตโนมัติโดยใช์ระบบควบคุมแบบ PID และ SMC โดย คุณธนพงศ์ ทองโชติ
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่ โดย คุณฑิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล คุณเยาวลักษณ์ สมบุญสิริ
- สื่อวีดิทัศน์โครงการ อพ.สธ. ม.รังสิต
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ โดย อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การออกแบบวางผังชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
- [แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การสังเคราะห์ทองแดง (I) ออกไซด์ทรงกลมกลวงขนาดไมโครเมตร โดย ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต