Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


งานวิจัย : งานวิจัยภายใน
บทความงานวิจัยประจำปี 2544
สถานะ : เสร็จแล้ว
จัดทำโดย : ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์ [คลิกดูประวัติ...]
ชื่อภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
ชื่อภาษาอังกฤษ : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซ
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2544
ระยะเวลา : 12 เดือน
รหัสเอกสาร : สจ.ท.06/2544
ISBN : 974-958-462-7

บทคัดย่อ ภาษาไทย

 

น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้สำหรับผลิตพลังงานใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันราคาน้ำมันปิโตรเลียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้อีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เนื่องจากน้ำมันปิโตรเลียมที่ใช้กับเครื่องยนต์และยานยนต์ในประเทศนั้นเกือบจะทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งในลักษณะของน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปจึงทำให้ราคาน้ำมันค่อนข้างสูง ซึ่งจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการหาพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ แทนน้ำมันปิโตรเลียมที่มีอยู่ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาไขมันสัตว์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่น เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างน้ำมันสัตว์จากไตรกลีเอไรด์ (กรดไขมัน) เป็นเอทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันที่มีความหนืด ความหนาแน่น และน้ำหนักโมเลกุลลดลง

งานวิจัยได้ทำการสกัดน้ำมันสัตว์คือ น้ำมันหมู และน้ำมันไก่ ด้วยวิธีการเจียวไขมันทั้งสองและทำปฏิกิรกยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับเอทิลแอลกอฮอล์ และมีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดซัลฟูริกเข้มข้น ซึ่งจะได้เอสเทอร์ของน้ำมันสัตว์ (ไบโอดีเซล) และนำไปทดสอบคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยทำการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์กับน้ำมันดีเซล

จากผลการทดลองพบว่าไบโอดีเซลที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของน้ำมันหมูโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดซัลฟูริกเข้มข้นมีสีคล้ำและขุ่นมากซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แต่ไบโอดีเซลที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของน้ำมันไก่ที่ใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามีสีและความใสใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล ซึ่งอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิลเคชั่นของน้ำมันไก่ต่อเอทิลแอลกอฮอล์ ต่อตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟูริกเข้มข้นคือ 3.5:1:0.05 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 90O C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ค่าความร้อน ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่าความหนืด และปริมาณไบโอดีเซล เท่ากับ 37,789 KJ/Kg, 0.8987, 15.2 cP, 89% ตามลำดับ

บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

 

Petroleum is major energy source of Thailand, which is very necessary and important for the living of human societies. But in this day, the cost of petroleum has trend increasing and it also is not enough of the fuel wanted. The engine fuels, which are the large problem of a country, are imported in the raw fuels and completed fuels from the foreign countries, and then, the imported fuels are expensive.
            Therefore, the solving of the fuel requirement is finding the new energy resources or rather alternative energy resources. So this research was studied the improvement of animal fats for use as fuels. The objective of this work is to improve the animal oil quality for alternative diesel fuels by chemical reaction. It was called tranesterification for changing the animal oil structures from triglyceride (fatty acid) to fatty acid ethyl ester, which viscosity, density and molecular weight were decreased.

            In this research, the animal oils, which were pig and chicken oils, were extracted from pig and chicken fats by Riending methods. The animal oil esters (bio-diesels) were reacted with ethyl alcohol and both of sodiumhydroxide solution and concentrated sulfuric catalysts by the tranesterification. The thermodynamic properties of biodiesel were determined and compared with those of diesel.

From the experimental data were found that the dark and not clear biodiesels from the pig oil with both of sodium hydroxide solution and concentrated sulfuric catalysts were not used as fuels. But, the color and clarity of biodiesel, which was obtained from chicken oil with concentrated sulfuric catalyst, were close to diesel fuel. The suitable ratio of chicken oil per ethyl alcohol and concentrated sulfuric catalyst was 3.5:1:0.05 ml at temperature 90 oC for 3 hours. The heating value, specific gravity, viscosity and amount of biodiesel were 37,789 kj/kg, 0.8987, 15.2 cP and 89%, respectively.

คำสำคัญ : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล