Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN
งานวิจัย : ทุนวิจัยภายนอก
รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553
รวมทั้งหมด 9 บทความ | :
1
รหัส
-
ชื่อบทความ : โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
Article Name : -
ผู้จัดทำ : จตุพร  สถากุลเจริญ [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์
Article Name : -
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์ [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.สุรางค์  ลีละวัฒน์ [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม
Article Name : -
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์  พ่วงวีระกุล [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพใบหน้ามนุษย์จากสัญญาณวีดิทัศน์ความละเอียดต่ำด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบใหม่ในปริภูมิเทนเซอร์
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.ปริญญา  สงวนสัตย์ [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.ศิรินทรา  กอแสงเรือง [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม
Article Name : -
ผู้จัดทำ : คุณอานนท์ หาญพาณิชย์ /  ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา (ผู้รับผิดชอบ) [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]
รหัส
-
ชื่อบทความ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
Article Name : -
ผู้จัดทำ : นพ.ศุพชัย  คุณารัตนพฤกษ์ [คลิกดูประวัติ...]
[อ่าน ...]