ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:08:59

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th หรือ E-mail: grad.rru@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-535-430 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม