ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Posted by : Admin วันที่ : 11 ต.ค. 2560 10:40:57

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-535-430 หรือ E-mail: grad.rru@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม