ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:16:13

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร สามารส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://human.dusit.ac.th/huso_pub/jour_huso/jour_huso.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2244-5800 หรือ E-mail: huso_journal@dusit.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม