ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:15:31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (JTERMUTT) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร สามารส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/jtermut สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-699-4199 หรือ E-mail: sthosporn@yahoo.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม