ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 และเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร
Posted by : Admin วันที่ : 01 มิ.ย. 2560 09:54:41

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 และเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2665-3777 ต่อ 6645 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม