ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
Posted by : Admin วันที่ : 16 ก.พ. 2560 15:37:12

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

           1. การวิจัยเชิงคุณภาพ      

           2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

           3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

           4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (หลักสูตร 10 วัน)

           5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (หลักสูตร 5 วัน)

           6. การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

           7. การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

           8. วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่

           9. การสร้าง Data Entry From ด้วยโปรแกรม CSpro สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-0201-4 ต่อ 301, 308 หรือ E-mail : waiwingrob@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา