ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 22 ม.ค. 2561 17:06:17

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” (Graduate Research and Innovation for Economic and Social Suatainability) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ E-mail: igrc.mju@gmail.com (ระดับนานาชาติ), E-mail: ngrc.mju@gmail.com (ระดับชาติ)  ส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5387-5520หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

หัวข้อการเสนอผลงานที่เปิดรับ

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ