ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
Posted by : Admin วันที่ : 22 ม.ค. 2561 16:53:36

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคประชาชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://conference.pnu.ac.th ส่งบทความได้ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7370-9030 ต่อ 1104, 08-8788-4486 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ด้านการเกษตร

4. ด้านศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ด้านศึกษาศาสตร์

6. ด้านศาสนศึกษา

กำหนดการส่งผลงาน

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
15 ธันวาคม 2560 เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 
28 กุมภาพันธ์ 2561 หมดเขตรับบทความวิจัย
15 ธันวาคม 2560 - 10 มีนาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
15 ธันวาคม 2560 - 10 มีนาคม 2561 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
20 มีนาคม 2561 แจ้งผลพิจารณา
20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561 ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน
15 พฤษภาคม 2561 หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ