ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 22 ม.ค. 2561 16:26:01

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28 ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2160-1174-80 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

กำหนดการ

15 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561            เปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract)

14 กุมภาพันธ์ 2561                                  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ

21 กุมภาพันธ์ 2561                                  ผู้นำเสนอผลงานยืนยันการส่งผลงาน

15 มีนาคม 2561                                      วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม และการส่งชำระค่าลงทะเบียน

8-9 พฤษภาคม 2561                                นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการจัดส่งผลงาน

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ