ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:33:55

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำทุนทางวัฒนธรรมมาร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2. ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้ที่สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยรูปแบบ MS Word และ PDF ได้ที่ E-mail : research.docp@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2247-0013 ต่อ 1309 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย