ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน
Posted by : Admin วันที่ : 02 พ.ย. 2560 11:25:24

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF)

    เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation Fund for Small Enterprise; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

    1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ    2. การแปรรูปอาหาร 3. การแพทย์ครบวงจร

   เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program; IRF)

   เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

4. ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP)

   เปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ผู้ที่สนใจสามรถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2278-8200 9jv 8369 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย