ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


ส่งบทความภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559
Posted by : Admin วันที่ : 20 ม.ค. 2559 10:13:16

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้คณาจารย์ บุคคลกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถส่งบทความวิจัย ผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rsucon.rsu.ac.th/  ส่งบทความภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 505 โทร 0-27915686-92