ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558
Posted by : Admin วันที่ : 05 ต.ค. 2558 15:03:29

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคคลกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทาให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถส่งบทความวิจัย ผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rsuconference ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 และส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 505 โทร 0-27915686-92