ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
Posted by : Admin วันที่ : 23 ส.ค. 2559 15:44:38

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย” เพื่อเป็นประโยชน์เชิงวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ข่าวล่าสุด อื่นๆ