ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
Posted by : Admin วันที่ : 23 ส.ค. 2559 15:39:54

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559 ไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 11015-11017 

รายละเอียดบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม)

ข่าวล่าสุด อื่นๆ