ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 28 มี.ค. 2561 09:15:09

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้
    - วารสารสาระคาม  เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI  
    - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI  
    -  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  
 
    -  วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัย เพื่อชุมชน Community University Engagement Journal: CUE-J
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://cuej.msu.ac.th/
 
 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร