ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 13 ก.ย. 2561 16:28:03

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
 
     1. โครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบ และพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย" งบประมาณ 1,000,000 บาท
     2. โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง"  งบประมาณ 1,200,000 บาท
     3. โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม"  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
ผู้ที่สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนฯ ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2528-480 ต่อ 4702, 5818 
 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle