ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 04 ก.ค. 2561 16:33:24

????????สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
สนับสนุนการวิจัย จำนวน 10 กลุ่มเรื่องดังนี้
     1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
     2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
     3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
     4. การขนส่งระบบรางและโลจิสติกส์
     5. การแพทย์ และสาธารณสุข
     6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
     7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
     8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
     9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
     10. พลาสติกชีวภาพ
 
ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th
สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย