ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 14:42:34

????????สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562????????


       หัวข้อการสนับสนุนการวิจัย มีจำนวน 10 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
  1.  การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
  3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
  4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
  5. การแพทย์ และสาธารณสุข
  6. สมุนไพร อาหารเสริมและสปา
  7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
  8. การบริหารจัดการท่องเที่ยว
  9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  10. พลาสติกชีวภาพ
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย