ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


สถาบันวิจัย ม.รังสิต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) : หมดเขตรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
Posted by : Admin วันที่ : 14 พ.ค. 2561 11:00:07

สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย มรส. พ.ศ. 2557 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขอรับทุน ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัย URL:rri.rsu.ac.th เลือก ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จากนั้นเลือก ทุนวิจัย 
ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ส่งเอกสารดังข้อ 1-3 ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)
2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 1 เดือน มิถุนายน 2561 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และสำเนา 1 ฉบับ)
3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์ สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com