ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Posted by : Admin วันที่ : 08 พ.ค. 2563 15:16:28

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
2. ค่านิยมในสังคมไทย
ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th สอบถามรายละเอียดเพิมเติมโทร 0-2247-0013 ต่อ 1308-1310 
 
bursa escort bursa escort