ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
Posted by : Admin วันที่ : 23 ก.ค. 2562 10:48:39

✳มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13✳

ภายใช้หัวข้อ "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความวิจัยผ่านระบบออน์ไลน์ได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/ ส่งบทความภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 087-656-0160
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ