ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
Posted by : Admin วันที่ : 09 พ.ย. 2560 13:42:12

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้ประสบผลสำเร็จ สามารถก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครทุนวิจัยดังกล่าวสามารถสมัครส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ http://rgj.trf.or.th สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2278-8266, 8275 หรือ E-mail: nutjarin@trf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย   

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย