ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (TCI กลุ่มที่ 2)
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 12:01:03

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (TCI กลุ่มที่ 2) เพื่อรวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งบทความ และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2432-6101-5 ต่อ 1220 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร