การจัดการความรู้

การจัดการความรู้


[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง Association between Chronic Periodontitis and serum sST2, Cardiac Biomarker, in a Thai Population โดย คุณดิษยวดี เกตุทัต
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2559 14:52:39 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  [G1]  
เรื่อง Association between Chronic Periodontitis and serum sST2, Cardiac Biomarker, in a Thai Population
โดย คุณดิษยวดี เกตุทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด