อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


(ปี 2560) เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 15:38:02

การประเมินการจัดโครงการ เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก โดย ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-605 (ชั้น 6) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort