อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Posted by : Admin วันที่ : 03 ต.ค. 2559 14:14:38

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่   1. ศาสตราจารย์ นพ. วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์  2. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์  และ 3. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-308 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

ข่าวกิจกรรมล่าสุด