อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2557] เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ สายสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 18 ส.ค. 2558 15:05:28

โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ สายสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2558 เวลา 13.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

ข่าวกิจกรรมล่าสุด