การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2559รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A., Mujjalinvimut, E..(2559).An adaptive backstepping coordinated excitation and STATCOM control of power systems.International Review of Electrical Engineering.(Vol.11(4)):391-398. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Assoc. Prof. Dr.Adirak Kanchanaharuthai
1.00
2 Kanchanaharuthai, A., Mujjalinvimut, E..(2559).A Backstepping-Like Coordinated Excitation and SVC Controller Design of Power Systems.WSEAS Transactions on Power Systems.():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Assoc. Prof. Dr. Adirak Kanchanaharuthai
0.40
3 Kamthita, P., Srisuwan, T. & Gesmanee, S..(2559).Optimization of Waterless Biodiesel Production from Plam Stearin using Response Surface Methodology .Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.6 No.2):77-87. ผศ.พัชรี คำธิตา
Patcharee Kamthita
0.80
4 Phurkhao, P..(2559).Nomal impact response of a saturated porous cylinder with a peeny-shaped crack .Theoretical and Applied Fracture Mechanics (In press).():. ผศ.พิชญา เผือกขาว
Pichaya Phurkhao
1.00
5 Kanchanaharuthai, A..(2559).Nonlinear Adaptive Controller Design for Power Systems with STATCOM via Immersion .ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications..():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
0.08
6 Kanchanaharuthai, A., Mujjalinvimut, E..(2559).An adaptive backstepping coordinated excitation and STATCOM.International Review of Electeical Engineering.():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
7 Kanchanaharuthai, A., & Mujjalinvimut, E..(2559).A backstepping-like coordinated excitation and SVC controller design of power systems.WSEAS Transactions on Power Systems.():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
0.80
8 Kanchanaharuthai, A., & Boonyaprapasrn, A..(2559).A backstepping-link nonlinear controller design for power systems with SMES.Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
9 Kanchanaharuthai, A. Konkhum, P., & Wongsurith, K..(2560).A backstepping sliding mode dual-excitation and steam-valving control of synchronous generators.International Review of Automatic Control.(10):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Assoc. Prof. Dr. Adirak Kanchanaharuthai
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chobchuenchom, W..(2559).Isolation of Bacillus cereus C042 capable of producing polyhydoxybutyrate by using native rice bran waste materials from rice bran oil production as carbon source.Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.6 No.1):67-75. รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
Wimol Chobchuenchom
0.80
2 Powthong, P., & Suntornthiticharoen, P..(2560).Antimicrobial and enzyme activity produced by Bacillus SPP. Isolated from soil.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol 9, Issue 3): 205-210. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Asst.Dr.Pannapa Powthong
1.00
3 Powthong, P., Sripean, A., & Suntornthiticharoen, P..(2560).Screening of active antimicrobial and biological enzyme of microbial isolated from soil in Thailand.Asian Journal of Pharmaceutical and clinical research.(Vol 10, Issue 4):73-78. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Asst.Dr.Pannapa Powthong
1.00
            วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoenpanitseri, W. & Chathaweeroj, P..(2559).The harmonious chromatic number of a collection of wheel graphs.Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
Asst. Prof. Dr. Wongsakorn Charoenpanitseri
0.80
2 Wasukree, S..(2559).The game chromatic number of generalized wheel graphs .Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
Asst. Prof. Siriwan Wasukree
1.00
3 Tanantong, T., Nantajeewarawat, E. & Thiemjarus, S..(2559).Automatic electrocardiogram signal quality assessment in continuous wireless monitoring.Maejo International Journal of Science and Technology.(vol. 10 no.2):. ดร.ธนาธร ทะนานทอง
Dr.Tanatorn Tanantong
1.00
4 Charoenpanitseri, W. & Chanthawiroj, P..(2559).The Harmonious Chromatic Number of A Collection of Wheel Graphs.Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
Wongsakorn Charoenpanitseri
0.80
5 Netinant, P. & Elrad, T..(2559).Separation of Concerns in Desinging Mobile Software.Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.6 No.1):. รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
Paniti Netinant
0.80
6 Wasukree, S..(2559).The Game Chromatic Number of Generalized Wheel Graphs .Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ศริวรรณ วาสุกรี
Siriwan Wasukree
0.08
7 Tanantong, T., Nantajeewarawat, E., & Thiemjarus, S..(2559).Atomatic electrocardiogram signal quality assessment in continuous wireless monitoring.Maejo International Journal of Science and Technology.(Vol.10 No.2):. ดร.ธนาธร ทะนานทอง
Tanatorn Tanantong
1.00
8 Wasukree, S..(2559).The game chromatic number of generalized wheel graphs .Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
Asst. Prof. Siriwan Wasukree
1.00
9 Lekcharoen, S., & Pankham, S..(2559).A rough set control token leaky bucket in policing mechanism schems over high speed network.Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.6 (2)):109-116. ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
Somchai Lekcharoen
1.00
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Komemkul, K., & Siriwattanakul, D..(2559).How the unremunerated reserve requirement by the Bank of Thailand affects IPO underpricing and the long-run performance of IPOs.Journal of Financial Regulation and Compliance.(Vol.24 (3)):317-342. ดร.กุลบุตร โกเมนกุล
Kulabutr Komemkul
0.80
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maneechakr, P., Karnjanakom, S., & Samerjit, J..(2559).Facile synthesis of ZnO particles via benzene-assisted co-solvothermal method with different alcohols and its application.The Royal Society of Chemistry (RSC Advances).(Vol.6):. ผศ.ปัญญา มณีจักร์
Panya Maneechakr
1.00
2 Pongtheerat, T., Saelee, P..(2559).Role of GSTM1 Copy Number Variant in the Prognosis of Thai Colorectal Cancer Patients Treated with 5-FU-based Chemotherapy.Asian Pacific Organization for Cancer Prevention.():. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
Tanett Pongtheerat
1.00
3 Maneechakr, P., Karnjanakom, S. .(2559).Adsorption behaviour of Fe(II) and Cr(VI) on activated carbon: Surface chemistry,isotherm,kinetic and thermodynamic studies.The Journal of Chemical Thermodynamics.():. ผศ.ปัญญา มณีจักร์
Panya Maneechakr
1.00
4 Moolsin, S., Saksayamkul, N., Na wichien, A..(2559).Natural rubber grafted poly(methyl methacrylate) as compatibilizer in 50/50 natural rubber/nitrile rubber blend.Journal of Elastomers & Plastics.():. ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
Supat Moolsin
0.80
5 Yoopat, P., Krukimsom, K., Yuangnoon, A., Kumroengrit, M., Warukdee, C., & Vanwontrrghem, K..(2559).Traditional Thai Massage: A case study of the assessment of musculosketal disorders in Chalieysak-Wat Pho Massage Therapists .Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS).():. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
Pongjan Yoopat
1.00
            คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Charoenchai, L., Suksaree, J. & Sueree, L..(2559).Quantitative of curcuminoid content, dissolution profile, and volatile oil content of turmeric capsules produced at some secondary government hospitals.Journal of Food and Drug Analysis.(Vol.24 ):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Dr. Jirapornchai Suksaree
1.00
2 Monton, C., Charoenchai, L., Suksaeree, J., & Sueree, L..(2559).Quantitation of Curcuminoid Content, Dissolution Profile, and Volatile Oil Content of Turmeric Capsules Produced at Some Secondary Government Hospitals.Journal of Food and Drug Analysis.(Vol.24 ):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
3 Suksaeree, J., Pichayakorn, W., & Sontimuang, C..(2559).Reservoir type nicotine transdermal patches using deproteinized natural rubber as membrane controlling systems: Effect of polymer and plasticizer blends.Industrial & Engineering Chemistry Research.():. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
4 Suksaeree, J., Luprasong, C., Monton, C., Charoenchai, L., & Pichayakorn, W..(2559).An eco-friendly synthesis of modified poly (vinyl alcohol)-lactic acid by curing method: Thermal analysis and characterization.ISI (Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.(Vol.126):3. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
5 Suksaeree, J., Charoenchai, L., Monton, C., Chusut, T., Sakunpak, A., Pichayakorn, W., & Boonme, P..(2559).Preparation and Properties of Deproteninizen Natural Rubber Latex for Drug Delivery Systems.Industrial and Engineering Chemistry Research.():. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
6 Maneewattanapinyo, P., Teachanitiswad, D., Chantrakantanond, T., Samana, W., & Suksaeree, J..(2559).Preparation and characterization of shallot extracts – loaded nanostructured lipid carriers prepared by microemulsion technique.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(41):73-76. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof. Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.80
7 Maneewattanapinyo, P., Teachanitiswad, D., Chantrakantanond, T., Samana, W., &Suksaeree, J..(2560).Preparation and characterization of shallot extracts – loaded solid lipid nanoparticles prepared by microemulsion technique.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(41):69-72. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof. Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.80
8 Suksaeree, J., Thuengernthong, A., Pongpichayasiri, K., Maneewattanapinyo, P., Settharaksa, S. & Pichayakorn, W..(2560).Characterization and in vitro study of silver nanoparticles – loaded polyvinyl alcohol patches.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(41):53-56. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof. Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.80
9 Suksaeree, J., Siripornpinyo, P., Chaiprasit,S., & Pichayakorn W..(2560).Crystallization inhibition of mefenamic acid for transdermal patches: Preliminary study.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(41):49-52. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof. Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.80
10 Leelawat, S., & Leelawat, K..(2017).Molecular mechanisms of cholangiocarcinoma cell inhibition by medicinal plants.Oncololgy Letters.(Vol.13(2)):961-966. ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
Assistant Prof. Dr. Surang Leelawat
1.00
11 Suksaeree, J., Nawathong, N., Anakkawee, R., & Pichayakorn W..(2560).Formulation of polyherbal patches based on polyvinyl alcohol and hydroxypropylmethyl cellulose: Characterization and in vitro evaluation.AAPS Journal.():. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof. Dr.Jirapornchai Suksaeree
1.00
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chatchumni, M., Namvongprom, A., Eriksson, H., & Mazaheri, M..(2560).Treating without seeing: Pain management practice in a Thai context.�.Pain Research & Management.(Vol. 2016 (2016)):Article ID 9580626, 9 pages. ดร.มนพร ชาติชำนิ
Dr. Manaporn Chatchumni
1.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Yangthong, M., Hutadilok-Towatana, N., Thawonsuwan, J., Phromkunthong, W. .(2559).An aqueous extract from Sargassum sp. enhances the immune response and resistance against Streptococcus iniae in the Asian sea bass (Lates calcarifer Bloch).Journal of Applied Phycology.(28(6)):3587-3598. รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
Assoc. Prof. Dr. Nongporn Towatana
1.00
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Trimek, J..(2559).Bangkokians' confidence in Bangkok Metropolitan Administration (BMA)'s CCTV.Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) .(Vol.3):2. รตอ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
Jomdet Trimek
0.80
2 Poonyarith, S., Terdudomtham, T., & Siriwato, S..(2559).The Study of Applying Electronic Monitoring as Alternative Measures to Imprisonment is Solving Prison Overcrowding.Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) .(Vol.3):2. ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
Suppakorn Poonyarith
0.80
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T., Pamornmast, C., Rodboonsong, S., Boonpong, W., Sangperm, N., Pakvichai, V., Vipaporn, T., Maneechote, K..(2559).A Comparative Study of the Administration of Primary Education between the Provincial Administration Organisation and the Office of the Basic Education Commission in Thailand.The Social Sciences.(Vol.12):Page 1. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Siriwato, S.(2560).The impact of Thai culture on perceptions and experiences of sexual harassment in policing: A case study of female police officers in the Royal Thai Police.Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH).(Vol 4 (1)):35-46. ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Dr. Sasiphattra Siriwato
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Labua, S., & Karkew, T.(2559).Harvesting of microalgae oil from brackish water in Thailand .Rangsit Journal of Art and Science.(Vol. 7):. ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
Asst.Prof.Sasirindara Labua
0.80
            คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pechprasarn, S., WK chow, T., Meng, J., G.Somekh, M..(2559).Single shot embedded surface plasmon microscopy with vortex illumination .Optic express.(Vol.24 ):10. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Suejit Pechprasarn
1.00
2 Pechprasarn, S., Learkthanakhachon, S., Zheng, G., Shen, H., Yuan Lei, D., & G.Somekh, M..(2559).Grating-coupled Otto configuration for hybridized surface phonon polartion excitation for local refractive index sensitivity enhancement.Optic express.(Vol.24 ):17. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Suejit Pechprasarn
1.00
            วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ (เศรษฐกิจ - ธุรกิจ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T., Pamornmast, C., Rodboonsong, S., Boonprong, W., Sangperm, N., Pakvichai, V., Vipaporn, T., & Maneechote, K..(2559).A comparative study of the administration of primary education between the provincial administration organisation and the office of the basic education commission in Thailand.The Social Sciences.( Vol.11 Issue 21):5104-5110. นายกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
0.80
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamthita, P..(2559).Optimization of waterless biodiesel production from palm stearin using response surface methodology.Rangsit Journal of Arts and Sciences..Thailand.. Jan-Jun, 2016 ผศ.พัชรี คำธิตา
Asst. Prof. Patcharee Kamthita
0.40
            คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Endogan, O., Supachawiroj, N., Soontornvipart, K. & Kheolamai, P.(2559).Treatment of Peri-Implant Defects in the Rabbit's Tibia with Adipose or Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stems Cells.Clinical Implant Dentistry and Related Research.Page 1-12.USA..  Assoc. Prof. Ozgur Endogan
Assoc. Prof. Ozgur Endogan
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Boonyagul, S., Eadsongkram, T., Keawgun, T..(2559).Study on the Design and Construction of Electronic Apex Locator.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering..Vietnam.. October 5-6,2016 ดร.ศนิ บุญญกุล
Dr. Sani Boonyagul
0.40
2 Pititeepaphab, Y., choitkunnan, P., Thongpance, N., Kuiiathum, K., Pintavirooj, Ch. .(2559).ROBOT - ARM CONTROL SYSTEM UNSING USING LEAP MOTION CONTROLLER.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering..Vietnam.. October 5-6,2016 อ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ
Yutthana Pititeepaphab
0.40
3 Keawgun, T., Yantapan, K., Anupongongarch, P..(2559).Multi - function Flectrical Safety Tester for Medical Equipment Application.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering..Vietnam.. October 5-6,2016 อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
Thawat keawgun
0.40
4 Phoophuangpairoj. R..(2559).Frame-based Analysis ok Knee Extension Extension Using a Smartphone Accelerometer.13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016)..Thailand.. July 13-15, 2016 ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
Asst. Prof. Dr. Rung Phoophuangpairoj
0.40
            วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jantavongso, S., Nuansomsri, C., Kasemsawasdi, S., Anekritmongkol, S. & Sitthikraiwong, S..(2559).eBusiness Adoption Studies in thailand.8th Knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-30, 2016 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
Asst. Prof. Dr.Suttisak Jantavongso
0.40
2 Netinant, P..(2559).A Mobile Software Development Using Aspect Orientation Approach.The Fourth Asian Conference on Society, Education & Technology..Japan.. October 20-23, 2016 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
Assoc. Prof. Dr. Paniti Netinant
0.40
3 Somyanonthanakul, R. & Ludkrood, T..(2559).iMoS : Intelligence Monitoring System of HIV Carriers in Thailand.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-31, 2016 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
Ratchasak Somyanonthanakul
0.40
4 Srisa-an, C. & Denphaisarn, N..(2559).An Ontology based Knowledge Management for a user Preference of E-Learning System.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-31, 2016 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
Asst. Prof. Dr.Chetneti Srisa-an
0.40
5 Nuansomsri, C. & Jantavongo, S..(2559).Knowledge Sharing Factors Among EIS Students in a Private University.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-31, 2016 อาจารย์ชุลีกร นวลสมศรี
Chuleekorn Nuansomsri
0.40
6 Pongphankae, S. & Intarasirisawat, J..(2559).Identifying Game Design Factor for the Development of Education Digital Games.8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016. ..Thailand.. August 29-31, 2016 อาจารย์สุเมธ ผ่องพรรณแข
Sumet Pongphankae
0.40
7 Thossansin, T..(2559).Skill and Competitiveness for Poverty Reduction in Northeast, Thailand by Development of Policy Recommendation to the Ministry of ICT.8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016. ..Thailand.. August 29-31, 2016 อาจารย์ทศพร ทศแสงสิน
Thossaporn Thossansin
0.40
8 Tanantong, T..(2559).A Study on the Effects of Window Size on Electrocadiogram Signal Quality Classification.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-31, 2016 ดร.ธนาธร ทะนานทอง
Dr.Tanatorn Tanantong
0.40
9 Chumwatana, T. & Chuaychoo, I..(2559).Using Hybrid Technique : The Integration of Data Analytics and Queuing Theory for Average Service Time Estimation at Immigration Service, Suvarnabhumi Airport.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016..Thailand.. August 29-31, 2016 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
Asst. Prof. Dr.Todsanai Chumwatana
0.40
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Visedsun, N., Terdpaopong, K..(2559).The STAGE OF MANEGMENT ACCOUNTING EVOLUTION IN THAILAND PRELIMINARY RESULTS.The Asia-pacific Management Accounting Association 2016 (12th) Annual Conference..Taiwan.. October 4-7,2016 ผช.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
Asst. Prof. Dr.Nimnuan Visedsun
0.40
2 Suksanguan, W..(2559).Factors Affecting Decisions Concerning Pet-Related Service in Bangkok, Thailand.The Seventh Asian Conferecne on Business&Management..Japan.. October 13-15, 2016 ผศ.วันฤดี สุขสงวน
Asst. Prof. Wanrudee Suksanguan
0.40
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pisitkasem, P..(2559).Effect of Logistics Capabilities on Efficiency of Automotive Parts Industry in Thailand.25th International Academic Conference (IISES2016)..France.. September 6-9, 2016 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Asst. Prof. Dr. Phat Pisitkasem
0.40
2 Chansom, N..(2559).A Comparison of Entrepreneurial Characteristics of Business Administration and Health Science Undergraduate Students at Rangsit University.Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2016..Czech Republic.. August 5-6, 2016 ดร.ณกมล จันทร์สม
Dr. Nakamol Chansom
0.40
3 Chucheep, P..(2559).Factors Affecting Success of Knowledge Management in Thai Agribusiness Organizations.25th International Academic Conference (IISES2016)..France.. September 6-9, 2016 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
Dr. Piyaporn Chucheep
0.40
4 Khiewpan, R. & Thalang, C.N..(2559).The Elements of Even Sports Tourism Management of Football Clubs in Thai League Football.26th International Academic Conference (IISES2016)..France.. September 3-10, 2016 อ.รัตชพงษ์ เขียนพันธุ์
Rachapong Khiewpan
0.40
5 Kowhakul, M..(2559).Personal Factor Affecting to the Saving Behavior of People in Bangkok Metropolitant Region, Thailand.25th International Academic Conference (IISES2016)..France.. September 6-9, 2016 ผศ.มุกดา โควหกุล
Asst. Prof. Mukda Kowhakul
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Arbhasil, D..(2559).InsidervTrading: A Look at the Thai Stock Market.International Conference on Business, Marketing and Management..United Kingdom.. November 14-16, 2016 อ.ดวงพร อาภาศิลป์
Dunagporn Arbhasil
0.40
            คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Samprasit, W., Opanasopit, P., Akkaramongkolporn, P..(2559).Fabrication and evaluation of meloxicam/cyclodextrin loaded nanofiber mats as oral fast dissolving film.Pharma + Bio Asia 2016..Malaysia.. August 28-29, 2016 อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
Dr. Wipada Samprasit
0.40
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sampranpiboon, P. & Feng X..(2559).Equilibrium Isotherm Models for Chromium (VI) Adsorption From Aqueous Solution on Carbonized Oil Palm Kernel.2016 International Conference on Engineering Innovation (IECI2016)..Thailand.. June 6-7, 2016 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Asst. Prof. Dr. Panida Sampranpiboon
0.40
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jayathavat, V..(2559).Performance of the Shewhart X control chart for multiple steam processes.Proceedings of 66th The IIER International Conference 31st March 2016, Seoul, South Korea.Page 17-20.South Korea.. March 31, 2016 ดร.วัฒนา ชยธวัช
Dr. Vadhana Jayathavat
0.40
2 Jayathavat, V. & Pongpullponsak, A..(2559).The Performance of the X Bar and Sign Control Charts for Multiple Stream Processes.Applied Statistics 2016 (ICAS 2016) 13-15 July 2016, Phuket Graceland Resort&Spa, Phuket, Thailand..Thailand.. July 13-15, 2016 ดร.วัฒนา ชยธวัช
Dr. Vadhana Jayathavat
0.40
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T. & Pamornmast, C..(2559).A Comparative Study of the Administration of Primary Education between the Provincial Administration Organisation and the Office of the Basic Education Commission.7th International Conference on Business and Economics..Norway.. July26-29, 2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
0.40
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Poonyarith, S..(2559).The Study of Applying Measures for enforcing Financial Crime in Thailand.Osaka 6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities..Japan.. July 27- August 3, 2016 ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
Dr. Suppakorn Poonyarith
0.40
2 Siriwato, S. & Poonyarith, S..(2559).Using Electronic Monitoring with Female Offenders in Thailand.Osaka 6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities..Japan.. July 27- August 3, 2016 ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Dr. Sasiphattra Siriwato
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamkaen, N., Vipunngeun, N. & Songsak, T..(2559).GC-MS data detection of dimethyl trisulfide as a chemical marker of shallot extract and oil in Thailand.47th International Symposium on Essential oils (ISEO2016) ..France.. September 11-14, 2016 รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
Assoc. Prof. Dr. Narisa Kamkaen
0.40
2 Suksaeree, J., Nawathong, N., Anakkawee, R., Pichayakorn, W..(2559).Polyving alcohol and hydroxypropylmethyl cellulose films preparation for polyherbal patches.3rd International Congress on Advanced Materials (AM2016)..Thailand.. 27-30 Sept. 2016 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Dr. Jirapornchai Suksaeree
0.40