การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2555รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2555


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Powthong, P., jantrapanukorn, B., Thongmee, A. and Suntornthiticharoen, P.(2012).Evaluation of Endophytic Fungi Extract for their Antimicrobial activity from Sesbania grandiflora (L.) Pers.International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research.():. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
2 Suriyaprom, K. Tungtrongchitr, R. Harnroongroj, T.(2012).Impact of COMT Val 108/158 Met and DRD2 Taq1B Gene Polymorphisms on Vulnerability to Cigarette Smoking of Thai Males.Journal of Molecular Neuroscience.():. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kitbumrungrat, K.(2012).Comparison Logistic Regression and Discriminant Analysis in Classification groups for Breast Cancer.International Journal of Computer Science and Network Security.(Vol.12(5)):. ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์
1.00
2 Maichalernnukul, K.(2012).Outage Performance of Dual-Hop UWB Transmissions Using a Multiple-Antenna Replay with Antenna Selection versus Single-Antenna Relay Selection.Journal of Communications.(Vol.7(4)):329-348. ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Tarasub, N., Junseecha, T., Tarasub, C., and Devakul Na ayutthaya, W.(2012).Protective Effects of Curcumin, Vitamin C, or their Combination on Cadmium-Induced Hepatotoxicity.Journal of Basic and Clinical Pharmacy.(Vol.003, Issue-002):273-281. ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์
1.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, รัชนีกร ปล้องประภา.(2555).ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2.วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.40-46... เมษายน-มิถุนายน ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
0.25
2 วารินทร์ บินโฮเซ็น.(2555).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.65-79... มกราคม-มีนาคม ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
0.25
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนา ชยธวัช.(2555).การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด.วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.30-38... กรกฎาคม-ธันวาคม อ.วัฒนา ชยธวัช
0.25
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 กนกพร อนันต์ชื่นสุข.(2556).การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟและสีย้อมเบสิกในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้สารดูดซับที่เตรียมจากเถ้าแกลบดำ.งานประชุมวิชาการมรส.181-189.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 กนกพร อนันต์ชื่นสุข
0.25
2 พัชรี คำธิตา.(2556).วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟีนและผักตบชวา.งานประชุมวิชาการมรส.190-197.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 พัชรี คำธิตา
0.25
3 พนิดา สามพรานไพบูลย์.(2556).การกำจัดซิลเวอร์ไอออนจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการตกตะกอนผลึกทางเคมี.งานประชุมวิชาการมรส.245-249.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 พนิดา สามพรานไพบูลย์
0.25
4 กานดา ว่องไวลิขิต.(2556).การสังเคราะห์ทองแดง (I) ออกไซด์ทรงกลมกลวงขนาดไมโครเมตร.งานประชุมวิชาการมรส.250-258.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 กานดา ว่องไวลิขิต
0.25
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วิมล ชอบชื่นชม.(2556).การศึกษาเบื้องต้นของผลของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มีต่อระดับไขมันในเลือด.งานประชุมวิชาการมรส.24-30.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 วิมล ชอบชื่นชม
0.25
2 พิศิษฐ์ นามจันทรา.(2556).การประเมินคุณภาพชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับโคตินินในปัสสาวะ.งานประชุมวิชาการมรส.31-35.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 พิศิษฐ์ นามจันทรา
0.25
3 อังสนา โยธินารักษ์.(2556).การหาค่า High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) และ Creatine Kinase (CK) ในอาสาสมัครที่ได้รับการนวดไทยรูปแบบต่างๆ.งานประชุมวิชาการมรส.36-43.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 อังสนา โยธินารักษ์
0.25
4 สวรรยา พงศ์ปริตร.(2556).การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ดื้อยา ที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.งานประชุมวิชาการมรส.44-50.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สวรรยา พงศ์ปริตร
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.(2556).พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการมรส.509-522.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล.(2556).การติดตามบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2552-2553.งานประชุมวิชาการมรส.552-560.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
0.25
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน.(2556).ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีก ประเภทแคทิกอรี คิลเลอร์: กรณีศึกษาร้านค้าสินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้าน.งานประชุมวิชาการมรส.536-543.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ชุลีรัตน์ เจริญพร.(2556).การค้นหาแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.งานประชุมวิชาการมรส.332-338.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ชุลีรัตน์ เจริญพร
0.25
2 วีรพงษ์ ชุติภัทร์.(2556).บทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการมรส.339-348.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 วีรพงษ์ ชุติภัทร์
0.25
3 รัตพงษ์ สอนสุภาพ.(2556).ระบบพวกพ้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทย.งานประชุมวิชาการมรส.349-355.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 รัตพงษ์ สอนสุภาพ
0.25
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.(2556).การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อ Webisode ภาพยนตร์สั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ฉันเกลียดที่นี่” ของมหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการมรส.461-467.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 อาจารย์ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.25
2 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์.(2556).การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่.งานประชุมวิชาการมรส.477-484.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
0.25
3 พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น.(2556).โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาผ้าหมักโคลน “แก่นเข เพกา”.งานประชุมวิชาการมรส.485-492.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น
0.25
4 กัมปณาท เตชะคงคา.(2556).การใช้สัญลักษณ์ภาพ “ทศกัณฐ์” ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสำหรับงานสื่อใหม่.งานประชุมวิชาการมรส.523-528.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 กัมปณาท เตชะคงคา
0.25
5 มัติกร บุญคง.(2556).การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการมรส.529-535.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 อาจารย์ มัติกร บุญคง
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ชาญชัย ศุภิจอมรพันธุ์.(2556).การออกแบบและสร้างชุดเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย.งานประชุมวิชาการมรส.63-73.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ชาญชัย ศุภิจอมรพันธุ์
0.25
2 ทัศนีย์ ปัญจานนท์.(2556).ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่.งานประชุมวิชาการมรส.99-104.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ทัศนีย์ ปัญจานนท์
0.25
3 ปรานอม ขาวเมฆ.(2556).องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเงาะ.งานประชุมวิชาการมรส.114-118.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ปรานอม ขาวเมฆ
0.25
4 ปัญญา มณีจักร์.(2556).การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ไอออน จากน้ำเสียในการวิเคราะห์ค่า COD.งานประชุมวิชาการมรส.119-130.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ปัญญา มณีจักร์
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ.(2556).การสังเคราะห์คอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินความเข้มข้นสูง แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อ.งานประชุมวิชาการมรส.83-88.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
0.25
2 เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน.(2556).การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Piperine ในตำรับยาสมุนไพรไทยรักษาโรคเกาต์โดย เอชพีแอลซี.งานประชุมวิชาการมรส.105-113.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน
0.25
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สุพัตรา ราษฎร์ศิริ.(2556).มรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาของบ้านผาแบ่น จังหวัดเลย.งานประชุมวิชาการมรส.284-290.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
0.25
2 สุวิชา เบญจพร.(2556).มรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาของชุมชนวัดจำปา.งานประชุมวิชาการมรส.291-298.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สุวิชา เบญจพร
0.25
3 อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์.(2556).รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บุกรุกริมน้ำในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา: ชุมชนศรีวิชัย.งานประชุมวิชาการมรส.299-310.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์
0.25
4 นฤพนธ์ ไชยยศ.(2556).การออกแบบวางผังชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่.งานประชุมวิชาการมรส.311-316.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 นฤพนธ์ ไชยยศ
0.25
5 วิทูล ทิพยเนตร.(2556).การออกแบบวางผังชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี.งานประชุมวิชาการมรส.317-321.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 วิทูล ทิพยเนตร
0.25
6 มนต์ชัย บุญยะวิภากุล.(2556).การอนุรักษ์และพัฒนาของชุมชนแม่กำปอง.งานประชุมวิชาการมรส.322-330.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
0.25
            สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สมเกียรติ อริยปรัชญา.(2556).ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 22.งานประชุมวิชาการมรส.661-669.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สมเกียรติ อริยปรัชญา
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 พนัสยา จตุรานนท์.(2556).การรั่วซึมของวัสดุเรซินคอมโพสิตภายหลังการฟอกสีฟัน.งานประชุมวิชาการมรส.9-16.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 พนัสยา จตุรานนท์
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ.(2556).ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกากมันสำปะหลังสดโดยใช้กรดเจือจางและเอนไซม์.งานประชุมวิชาการมรส.149-154.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ
0.25
2 ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล.(2556).การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสในข้าวสายพันธุ์พิษณุโลก 2 ระหว่างข้าวกล้อง ข้าวมอลต์ และข้าวมอลต์นึ่ง.งานประชุมวิชาการมรส.155-168.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
0.25
            ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 มงคลกร ศรีวิชัย.(2556).การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัยในชุมชนหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.งานประชุมวิชาการมรส.139-147.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 มงคลกร ศรีวิชัย
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปิยนุช ทองผาสุก.(2556).ผลของรังสีแกมมาต่อการเกิดอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวม ในฟ้าทะลายโจร.งานประชุมวิชาการมรส.674-675.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 ปิยนุช ทองผาสุก
0.25
            ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ฝ่าย/หน่วยงาน/ผู้บริหาร)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สุจิตรา บุญเกิด.(2556).การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก น้ำหนัก และส่วนสูงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบบทดสอบของแบร์โรว์.งานประชุมวิชาการมรส.676-677.ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 4 เมษายน 2556 สุจิตรา บุญเกิด
0.25
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Watanawanyoo, P., Chaitep, S.(2012).Performance Evalution of a Water Ejection Type in Vacuum Drying System.Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economics..Bangkok, Thailand.. May 30-31 ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maichalernnukul, K., Feng Zheng, Thomas Kaiser.(2012).Outage Performance of Dual-Hop UWB Transmissions Using a Multiple-Antenna Relay with Antenna Selection versus Single-Antenna Relay Selection.German Information Technology Society (ITG), Association for Electrical, Electronic, and Information Technologies (VDE)..Germany.. November 20-26 ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
0.25
2 Chimmanee, S.(2012).WLAN Robot Version 2 for Moving Bomb Away from Crowd in the Three Southern Provinces of Thailand. The 1st Mae Pahluang University International Conference 2012 on ASEAN Integration..Chaingrai, Thailand.. November 29 - December 1 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
3 Chimmanee, S.(2012).The IP Cameras Performance in IEEE 802.11n Devices Implemented on WLAN Robot Version 2 for Moving Bomb in Thailand.3rd European Conference of Communication..Paris, France.. December 2-4 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
4 Chimmanee, S., Veeraprasit, T., Sriphaew, K., Hemanidhi, A.(2012).A Performance Comparison of Vulnerability Detection Between Netclarity Auditor and Open Source Nessus.3rd European Conference of Communication.. Paris.. December 2-4 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
5 Chantarasathaporn, K., Kimpam, C.(2012).Enhancing ADSL Customer Satisfaction with Fuzzy Expert System Case Study: Chiang-Rai, Thailand.Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2012)..Brunei.. December 10-12 อ.ขยัน จันทรสถาพร
0.25
6 Charoenpanitseri, W., Punnim, N., Uiyyasathian, C.(2012).On Non 3-choosability bipartite graphs. Thailand-Japan Joint Conference on Computational Geometry and Graphs: TJJCCGG2012..Bangkok, Thailand.. December 6-8 ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
0.25
7 Chimmanee, S.(2012).PACS Metric based on Regression for Evaluating End-to-End Qos Capability over the Internet for Telemedicine*.The Internationational Conference on Information Networking 2013..Bangkok, Thailand.. January 28-30 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
8 Chimmanee, S.(2012).An Effect of Variable Distance on IP Camera Performance Implemented on WLAN Robot.The Internationational Conference on Information Networking 2013..Bangkok, Thailand.. January 28-30 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
9 Chimmanee, S., Patpituck, P.(2012). Picture Archiving and Communication System (PACS) Characteristic on Wired-line and Wireless Network for Traffic Simulation.The International Conference on Information Networking 2013..Bangkok, Thailand.. January 28-30 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
10 Chimmanee, S., Patpituck, P.(2012).Analysis in the Internet Traffic Pattern based on RTT over ADSL in Thailand.The Internationational Conference on Information Networking 2013..Bangkok, Thailand.. January 28-30 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
11 Lekcharoen, S.(2012).An Adaptive Fuzzy Type-2 Control Double Token Leaky Bucket and Back-pressure over High-Speed Network.The 2013 International Conference on Information Technology and Science (ICITS2013)..Indonesia.. March 15-17 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
0.25
            คณะเศรษฐศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Amornkitvikai, Y., Harvie, C., and Charoenrat, T.(2012).Factors Affecting the Export Participation and Performance of Thai Manufacturing small and Medium Sized Enterprises (SMEs).The 57th International Council for Small Business (ISIB) World Conference 2012: Leading from the Edge..New Zealand.. June 10-13 ดร.ยศ อมรกิจวิกัย
0.25
2 Amornkitvikai, Y. Harvie, C. and Charoenrat, T.(2012).Factors Affecting the Technical Inefficiency of Thai Manufacturing and Exporting Small and Medium Sized Enterprises: A Stochastic Frontier Analysis (SFA).2013 Combridge Business and Economics Conference..England.. July 2-3 ดร.ยศ อมรกิจวิกัย
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong, K.(2012). Making Succession a Success - Preliminary Results from Thai SMEs.The WLICSMB 2012 Annual Conference..China.. October 13-15 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
2 Terdpaopong, K., Visedsun, N.(2012).Preliminary Survey of Implementing Target Costing in the Manufacturing Firms in Thailand.The APMAA 2012 Annual Conference..China.. November 14-17 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
3 Inta, K.(2012).Developing the Farmers Life Standard along the Mekong River Bank by Simple Accounting Procedure: a Case Sstudy of Mae-Ngurn Sub-district, Chiang-San District, Chiang Rai Province.The 2nd Mekong Studies Conference..Laos.. November 16-18 อ.คมสันต์ อินตา
0.25
4 Terdpaopong, K.(2012).Financial Uniqueness and Predictive Model for Financially Distressed, Listed Chinese SMES.The IABE-2013 Orlando-Winter Conference..Florida, America.. March 15-17 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Parkvithee, N.(2012).How Inclined are Consumers to Purchase their National Brands Manufactured in Other Countries?.2012 Global Marketing Conference at Seoul-Globalization and Marketing performance..Korea.. July 19-22 ดร.นริศรา ภาควิธี
0.25
2 Sombuntham, P., Kunnapapdeelert, P.(2012).Benchmark Problem Instances for Generalized Multi-Depot Vehicle Routing Problems with Pickup and Delivery Requests.The 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS 2012) and The 15th Asia Pacific Regional Meeting of the International Foundation for Production Research..Phuket, Thailand.. December 2-5 อ.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ
0.25
3 Suwannasap, N., Sasananan, M.(2012).Supplier Relationship Management to Performance Improvement in MRO Purchasing Case Study: Airline industry in Thailand.2013 International Symposium on Business and Social Science (ISBSS2013)..Japan.. March 15-17 อ.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suntornthiticharoen, P.(2012).Expression and Characterization of P. falciparum CHR 9/PFI0910w DNA helicase..8th Annual BioMalPar I EVIMaLaR Conference Biology and Pathology of the Malaria Parasite..Germany..  May 14-16 อ.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ
0.25
2 Manitchotpisit, P., Leathers, Timothy D. Peterson, Stephen W. Skory, Christopher D. Price, Neil P.J. and Rich, Joseph O.(2012).Biotechnology of Aureobasidium pullulans: a Phylogenetic Perspective. 13th International Congress on Yeasts. Madison, Wisconsin.13th International Congress on Yeasts..Madison, Wisconsin, USA.. August 26-30 ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชตพิสิฐ
0.25
3 Pasharawipas, T.(2012).Inducible viral receptor, A possible concept tp induce viral protection in primitive immune animals.Aquaculture America 2013..America.. Febuary 21-25 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
0.25
4 Pasharawipas, T.(2012).The Novel concept of the inducible viral receptor to prevent viral infection in aquatic animals.Aquaculture America 2013..America.. Febuary 21-25 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
0.25
5 Suapang, P.(2012).Mammographic Masses Segmentation Based on Morphology.The 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2012).. Ubon-Champasak, Thailand-Laos.. December 5-7 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sen-Ngam, K.(2012). Effects of Promoting Self-care on Self-care Behaviors and Quality of Life of School-age Children Newly Diagnosed with Cancer.2012 Kunming International Nursing Conference: Modern Nursing Practice in Multicultural Societies..China.. October 18-20 ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vajarbhaya, L., Korsuwannawong, S., Runghirunskul, S., Thongsuphan, S.(2012).The Correlation between Electronic Apex Locator and Radiograph in Resin Model: A Laboratory Study.26th IADR SEA&23th SEAADE Annual Scientific Meeting 2012..China.. November 3-4 ศ.ทพญ.ละอองทอง วัชราภัย
0.25
            วิทยาลัยนานาชาติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kerdvibulvech, C., New Ni Win.(2012).The dentist Online Reservation System Design and Implementation Web Based Application and Database Management System Project.2012 International Conference on Education Technology and Computer (ICETC2012)..Cape town, South Africa.. August 18-19 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suwanagul, D., Suwanagul, A., Kokaew, J.(2012).Diversity of Hyphomycetes fungi from Diseased weeds.Tropical Weed Science Conference 2013..Chiangmai, Thailand.. January 22-26 รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
0.25
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Trimek, J.(2012).Impact of CCTV in Crime Prevention and National Security: A Feasibility study to Implement Full CCTV System in Bangkok, Thailand.The 2012 AAPS Annual Conference Proceedings..China.. July 9-13 ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kruanamkam, W. and Sirivarasai, J.(2012).Effect of alcohol, cigarette smoking on serum gamma-glutamyltransferase level and lipid profile in Thai men. The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)..Bangkok, Thailand.. September 10-13 ดร.วันทิกา เครือน้ำคำ
0.25
2 Manitchotpisit, P., Leathers, Timothy D.(2012).Poly (b-L-malic acid) from agricultural substrates by Aureobasidium Pullulans.13th International Congress on Yeasts..Madison, Wisconsin, USA.. August 26-30 ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชตพิสิฐ
0.25
3 Mungchamnankit, A., Sornsanit, K., Horprathum, M., Chananonnawathorn, C., Eiamchai, P. Aiempanakit, K., Kaewkhao, J.(2012). Structucal, Optical and Anti-Bacterial Properties of TiO2 Thin Films Prepared by DC Reactive Magnetron Sputtering.International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013)..Phetchaburi, Thailand.. February 20-22 ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maluangnon, K., Korsangruang, S., Chairob, A., Noppasri, T., Jirasakpisarn, Y.(2012).Ya-chud in Pathumthani Province, Thailand.24th FAPA congress 2012..Indonesia.. September 13-16 ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท์
0.25
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kitvatanachai, S., Rhongbutsri, P.(2012).Intestinal parasitiic infections in suburban government school, Lak Hok subdistrict, Muang Pathum Thani, Thailand.Asian Pacific Journal of Tropical medicine.():. ผศ.ดร.สิริมา กิตวัฒนชัย
1.00
2 Powthong, P. jantrapanukorn, B. Thongmee, A. and Suntornthiticharoen, P.(2012).Screening of Antimicrobial Activities of the Endophytic Fungi from Sesbania grandiflora (L.) Pers.Journal of Agricultural Science and Technology (JAST).(Vol. 15, Supplement issue):. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
3 Kitvatanachai, S., Apiwathnasorn, C., Leemingsawat, S., Wongwit, W., Overgaard, Hj.(2012).Lead levels of Culex mosquito larvae inhabiting lead utilizing factory.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.():64-68. ผศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
1.00
4 Kitvatanachai, S. Rhongbutsri, P.(2012).Malaria in asymptomatic migrant workers and symptomatic patients in Thamaka district, Kanchanaburi Province, Thailand.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.():. ผศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Supratid, S. and Julrode, P.(2012).A performance comparison using principal component analysis and differential evolution on fuzzy c-means and k-harmonic means.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol. 1(2)):127-137. ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
0.00
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Parkvithee, N., Marinda, Mario J.(2012).The interaction effect of country-of-origin, brand equity and Purchase involvement on consumer purchase intentions of clothing labels.Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.(Volume 24(1)):7-22. ดร.นริศรา ภาควิธี
1.00
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chareonrook Phuenchote, D.(2012).Attitudes, use, and gratification of Thai university students in Bangkok towards online social networks.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):111-118. ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ
0.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Mungchamnankit, A., Kittiauchawal*, T., Kaewkhao, J., Limsuwan, P.(2012).The Color Change of Natural Green Sapphires by Heat Treatment.Procedia Engineering.(Vol 32):950-955. ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
1.00
2 Pasharawipas, T.(2012).An alternative to conventional treatment for bacterial infection.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol. 1(2)):187-193. รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
1.00
3 Suanarunsawat, T., Devakul Na Ayutthaya, W., Songsak, T. Thirawarapan, S. and Poungshompoo, S.(2012).Lipid-Lowering and Antioxidative Activities of Aqueous Extracts of Ocimum sanctum L. Leaves in Rats Fed with a High-Cholesterol Diet. Oxidative Medicine and Cellular Longevity.(Vol.2011):. รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
1.00
4 Wajanarogana, S., Nimnuch, P. Thongmee, A., Kritsiriwuthinan, K.(2012).Potential of recombinant flagellin from Burkholderia thailandensis as an antigen for melioidosis antobody detection by indirect ELISA.Molecular and Cellular Probes xxx (2012) 1-5.():. ดร.สุเมธ วจนรจนา
1.00
5 Suriyachan, D.(2012).18-Methoxycoronaridine: a putative anti-addictive agent.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):175-181. รศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์
0.00
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jenchitr, W., Raiyawa, S.(2012).Refractive errors: the major visual impairment in Thailand.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):133-141. พญ.วัฒนี เย็นจิตร
0.00
            วิทยาลัยนานาชาติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kerdvibulvech, C.(2012).Asiatic skin color segmentation using an adaptive algorithm in changing luminance environment.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.2(1)):33-38. ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Labua, S., Namkang, K. and Jamrus, N.(2012).Comparison of ethanol production from cassava chips by fermentation using five yeast strains.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.1(2)):113-120. ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
1.00


şahin k porno izle şahin k porno izle