การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2554รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2554


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maichalernnukul, K.(2012).Outage performance of dual hop UWB transmissions using a multiple antenna relay with antenna selection versus single antenna relay selection.Journal of Communication.( Vol. 7(4)): pp. 329-348. อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
1.00
2 Suthisripok, T.(2012).The use of E100 to fuel a used 4 stroke motorcycle.American journal of applied sciences.(Vol. 9(5)):pp. 647-653. อาจารย์ต้องจิต สุทธิศรีปก
1.00
            คณะศิลปะและการออกแบบ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Juysukha, S.(2011).The wisdom, Evolution and the relationship between lifestyle and Community-based Product Desing Development.Proceedings of the 1st international conference on interdisciplinary research and development.():. อาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pasharawipas, T.(2011). Inducible viral receptor, a possible concept to induce viral protection in primitive immune animals.Virology Journal.(Vol. 0(0)): pp. 00-00. รศ.ดร. ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 มงคลกร ศรีวิชัย.(2555).การสร้างแผนที่น้ำท่วมสูงสุด กรณีศึกษาเหตุการณ์อุทกภัย 2554 . งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต .():. อาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย
0.25
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วรรณวิมล อารยะปราณี.().เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงใช้สารสกัดกะหล่ำปลีม่วง. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
0.25
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 แจนจุรีย์ เนตรสว่าง.(2555).การโคลนนิ่งดีเอ็นเอแคพสิดของไวรัสเดงกี่ โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 นิ่มนวล วิเศษสรรพ์.(2555).ความสามารถในการกำหนดราคาหลักทรัพย์จากกำไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
0.25
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.(2555).การศึกษาความตระหนัก และความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยรังสิต. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.25
2 จิระศักดิ์ สาระรัตน์.(2555).การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์
0.25
3 จิระศักดิ์ สาระรัตน์.(2555).การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์
0.25
            คณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วิศรุต เลาะวิถี.(2555).ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2554. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ดร.วิศรุต เลาะวิถี
0.25
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 บุศรา ชินสงคราม .(2555).ผลการฝึกการทรงตัวภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนข้อมูลรับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบจากผลงานวิจัยชนิดการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ บุศรา ชินสงคราม
0.25
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนีย์ เย็นจิตร.(2555).การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เลนส์ (แก้วตา) เทียมสองชนิดในการผ่าตัดสลายต้อกระจกต่อความ คมชัดการเบี่ยงเบนของแสงประสิทธิภาพการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า.(2555).การป้องกันการเกิดตะกอนที่เกิดจากน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์กับน้ำยาคลอเฮ็กซิดีน. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
0.25
2 ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์.(2555).การป้องกันการเกิดความวิการของอวัยวะปริทันต์หลังจากการผ่าฟันกรามคุดล่างซี่ที่ 3โดยใช้ เพลท เลทริช ไฟบริน (การศึกษานำร่อง). งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ ทพ. ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์
0.25
            ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ฝ่าย/หน่วยงาน/ผู้บริหาร)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 พีระ ศรีประพันธ์.(2555).พฤติกรรมการออกกำลังกายและความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองเอกที่มีต่อ การออกกำลังกายกลางแจ้ง. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 อาจารย์ พีระ ศรีประพันธ์
0.25
            คณะดิจิทัลอาร์ต (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 จุฑาทิพย์ กาญจนไตรภพ.(2555).การสำรวจความต้องการจำเป็นและปัญหาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 2554 จุฑาทิพย์ กาญจนไตรภพ
0.25
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chanwimalueng, W., M.L. Kasemsan, K.(2011).The acceptance and satisfaction of smartphone users toward icon concreteness and complexity.The 16th International Business Information Management Conference (16th IBIMA) On Innovation and Knowledge Management..A Global Competitive Advantage in Kuala Lumpur, Malaysia.. June 29-30 อาจารย์ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
0.25
2 Chimmanee, S., Patpitak, P.(2010).A study in internet and pacs traffics characteristics for supporting telemedicine over the internet in thailand.Proceedings of the 3rd International Conference on Computer and Electrical Engineering..Chengdu, China.. November 16-18 ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
3 Treepuech, W.(2011).The application of using Social Networking Sites with available tools for teaching and learning management.2011 IEEE International Symposium on IT in medicine and education.. Guangzhou, China.. December 9-11 อาจารย์วิไลลักษณ์ ตรีพืช
0.25
4 Chumwatana, T., Wong, W. K.(2012).Hybrid Method: Integration of the Frequent Max Substring Technique and Thai Language-Dependent Technique for Indexing Thai Text Document.The joint International symposium on natural language processing and agricultural ontology service 2011..Bangkok.. February 9-10 อาจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
0.25
5 Sriphaew, K., Pathomnop, S., M.L. Kasemsan, K.(2012). Temporal data classification of diabetes mellitus on health examination data of factory employees.2012 International conference on database and data mining..Chengdu, China.. May 5-6 อาจารย์ ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
0.25
            คณะศิลปะและการออกแบบ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sarasalin, P., Schafer, S. O.(2012).The translation of Thai sensorial experiences into contemporary interior design space. 6th International conference on design principles and practices..UCLA, Califonia, USA.. January 20-22 รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
0.25
2 Schafer, S. O.(2012).Ornament and crime exploring the art of thai benjarong. 6th International conference on design principles and practices..UCLA, Califonia, USA.. January 19-21 อาจารย์อรพรรณ สาระศาลิน เชเฟอร์
0.25
            คณะเศรษฐศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Tangvitoontham, N.(2012). Estimate Bangkok households food consumption pattern.EBES2012 Istanbul conference..Istanbul, Turkey.. May 23-26 อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Teedpaopong, K., Piao Yang Yin.(2011).Characteristics of healthy and unhealthy chinese SMEs.Asian Forum on Business Education (AFBE) Conference.. Landmark Hotel, Bangkok.. May 28-29 อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
2 Teedpaopong, K., Mihret, Dessalegn.(2011).An instituational change perspective for understanding the development of internal auditing.The 23th asian pacific conference on international accounting issue.. Beijing, China.. October 16-19 อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
3 Teedpaopong, K., Mihret, Dessalegn.(2011).The role of the state and transitional accounting bodies in the growth of accounting associations in the developing countries.The 23th asian pacific conference on international accounting issue..Beijing, China.. October 16-19 อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
4 Terdpaopong, K., Farooque, A. O., Yin, Y. P.(2011). Understanding Chinese SME Uniqeness Through Financial Statement Analysis.7th Asia pacific management accounting association Conference..Shah alam, Malaysia.. November, 17-19 อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suapang, P., Yimmun, S.(2011). Web-based medical image archiving and communication system for teleimaging. International conference on control, automation, and system 2011..Kintex Center, Gyeonggi-do, Korea.. October 26-29 อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
2 Suapang, P., Yimmun, S.(2011). Tool and firearm identification system based on image processing.International conference on control, automation, and system 2011.. Kintex Center, Gyeonggi-do, Korea..  October 26-29 อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
3 Manitchotpisit, P., Bischoff, M. K., Price, J. N., and Leathers, D. T.(2011).Antimicrobial peptides against contaminating bacteria in fuel ethanol production.Proceedings of the 23th annual meeting of the thai society of biotechnology systems biotechnology..Imperial Queens Park, Bangkok metro, Thailand..  October 27-28 อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
0.25
4 Pongstaporn, W. Pongsamphan, K., Butkaew, S., Pongtheratt, T., and Punyarit, P.(2011). Single nucleotic polymorphism C3435T of MDR1 gene in Thai breast cancer patients. 7th Princess Chulabhorn International Science Congress: Cancer from basic research to cure..Shangarila hotel, Bangkok Metro, Thailand .. November, 13-17 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
0.25
5 Chanprasert, K.(2012). Promoting self directed learning by using problem based learning in life sciencephysics subject. 3th International PBL symposium.. Republic Polytechnic, 9 woodlands avenue 9, Singapore.. March 5-7 รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.25
6 Pasharawipas, T.(2012).Strategy to prevent viral infection by viral receptor molecule in aquatic animals.BITs 1st annual world congress of mariculture and fisheries..Dalian, China..  September 20-23 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
0.25
7 Khaomek, P.(2012). Antioxidant activity and chemical constituents of rambutan peel.Amsterdam May 2012 May oral presentation International conference on agricultural, biotechnology, biological biosystems engineering..Amsterdam, Netherlands..  May 13-14 อาจารย์ ดร.ปรานอม ขาวเมฆ
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Soodvilai, S., Soodvilai, S.(2012).Interaction of thiazolidinediones with renal organic cation transporters.Experimental biology 2012..USA.. April 21-25 อาจารย์ศิริมา สุดวิลัย
0.25
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakapan, W., Radsiri, S.(2012).A Comparative Study of Visual Training Class between a Traditional Learing versur Learning in Virtual World.CAADRIA 2012 conference..Chennai, India.. April 25-27 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Lertleumsai, R.(2011).Shan (Tai) society and ban muang system : study through cumtomary laws in the context of asian multinational cultures. 11th International conference on thai studies: visions of the futute..Siam city hotel, Bangkok metro, Thailand .. July 26-28 อาจารย์ ดร.รณี เลิศเลื่อมใส
0.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suntornthiticharoen, P.(2012).Expression and characterization of P.falciparum CHR 9/PFI109w DNA helicase.8th Annual BiMalPar I EVImalaR conferencebiology and pathology of the malaria parasite..EMBL Heidelberg, Germany.. May 14-16 อาจารย์พัตรา สุทรฐิติเจริญ
0.00
2 Mungchamnankit, A., Ruengsri, S., Kaewkhao, J., and Limsuwan, P.(2012).The optimized temperature of heat treatment zircon in argon atmosphere. Pure and appiled chemistry conference 2012..The empress hotel, Chiang mai, Thailand.. January 11-13 อาจารย์ ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
0.00
3 Mungchamnankit, A., Kittiauchawal, T., Kaewkhao, J., and Limsuwan, P .(2012).The color change of natural green sapphires by heat treatment.3th International science social-science conference.. Samphran garden, Nakhonphathom..  February 2-5 อาจารย์ ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
0.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakrong, S., Bunrathep, S.(2011).Antioxidant Effect of Ocimum Gratissimum volatile oil on Ketoconazone Shampoo Stability. The 7th PharmaIndochina..Arnoma hotel, Bangkok metro, Thailand ..  December 14-16 อาจารย์ ภก. สิกขวัฒน์ นักร้อง
0.00
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong, K.(2011).Identifyting an SMEs debt crisis potential by using logistic regession analysis.Rangsit journal of arts and sciences.(Vol. 1(1)):pp. 17-26. อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wongwailikhit, K., Horwongsakul, S.(2011).The Preparation of Iron(III) Oxide Nanoparticles using W/O microemulsion.Materials Letters 65 .():2820-2822.. ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
1.00
2 Kiatpapan, P., Phonghatsabun, M., Yamashita, M., Murooka, Y., and Panbangerd, W.(2011).Production of 5-Aminolevulinic Acid by Propionibacterium acidipropionici TISTR442.Journal of Bioscience and Bioengineering.(Vol. 111(4)):pp. 425-428.. ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพันธ์้
1.00
3 Manitchotpisit, P., Skory, D. C., Peterson, W. S., Price, J. N., Vermillion, E. K., and Leathers, D. T.(2011). Poly (B-L-malic acid) production by divers phylogenetic clades of Aureobasidium pullulans. Journal of industrial microbiology and biotechnology.():. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
1.00
4 Pongtheratt, T., Pakdeethai, S., Purisa, W., and Chariyalertsak, S.(2011). Promoter Methylation and Genetic Polymorphism of Glutathione S-Transferase P1 Gene (GSTP1) in Thai Breast-cancer patients.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.(Vol. 12(10)):pp. 2445-2448. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
1.00
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jenchitr, W., Ruamviboonsuk, P., Sanmee, A., and Pokawattana, N.(2011).Prevalence of Age-Related Macular Degeneration in Thailand.Ophthalmic Epidemiology.(Vol. 18(1)):pp. 48-52. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
1.00


şahin k porno izle şahin k porno izle