Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อื่นๆ
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-journal  [ 27 มีนาคม 2560]
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป  [ 16 มีนาคม 2560]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”  [ 08 มีนาคม 2560]
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL  [ 08 มีนาคม 2560]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”  [ 20 กุมภาพันธ์ 2560]
- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD  [ 10 พฤศจิกายน 2559]
- บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา”  [ 31 ตุลาคม 2559]
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย”  [ 04 กรกฎาคม 2559]
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ  [ 04 กรกฎาคม 2559]
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559  [ 27 มิถุนายน 2559]
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ บริติส เคานซิล (ประเทศไทย)  [ 20 มิถุนายน 2559]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)  [ 20 มิถุนายน 2559]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop  [ 13 มิถุนายน 2559]
- ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย  [ 05 สิงหาคม 2558]
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  [ 01 กันยายน 2557]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ CD งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บันทึก (8) เปิดโลกงานวิจัย : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”  [ 01 กันยายน 2557]