Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อื่นๆ
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD [10 พฤศจิกายน 2559]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาสามารถส่งเอกสารได้ที่ โครงการรางวัล TTF AWARD งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1816 – 7 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ CD งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บันทึก (8) เปิดโลกงานวิจัย : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”
- ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ บริติส เคานซิล (ประเทศไทย)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ
- บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา”