Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป [16 มีนาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป และขอนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป เพื่อที่ทางสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้ที่ www.atper.eu สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2610-5423 หรือ E-mail : wannee.klo@mua.go.th หรือ wklomlaied@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ CD งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บันทึก (8) เปิดโลกงานวิจัย : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”
- ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ บริติส เคานซิล (ประเทศไทย)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ
- บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา”