ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 86 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 6 Next

13
ส.ค. 2562
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSE) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562

30
ก.ค. 2562
ประกาศให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2562

25
ก.ค. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

14
มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (FY2020)

30
พ.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

04
เม.ย. 2562
เครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น" เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

26
มี.ค. 2562
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา

25
มี.ค. 2562
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

26
ก.พ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

11
ธ.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

04
ธ.ค. 2561
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

01
พ.ย. 2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13
ก.ย. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

11
ก.ย. 2561
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุดการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31
ก.ค. 2561
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561