News
Total 495 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .33 Next

01
March 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย

26
February 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

10
January 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

08
January 2019
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019)

08
January 2019
มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

08
January 2019
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561

12
December 2018
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

11
December 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

06
December 2018
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

04
December 2018
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562

04
December 2018
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

22
November 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

06
November 2018
วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

06
November 2018
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

05
November 2018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ