News
Total 483 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .33 Next

06
November 2018
วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

06
November 2018
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

05
November 2018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

01
November 2018
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18
October 2018
มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

13
September 2018
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

12
September 2018
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 3

11
September 2018
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุดการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29
August 2018
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch

17
August 2018
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

07
August 2018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562

07
August 2018
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

01
August 2018
วช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DOI)

31
July 2018
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

31
July 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562