News
Total 436 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .30 Next

22
January 2018
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ

22
January 2018
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

22
January 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

22
January 2018
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

22
January 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

12
December 2017
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package”

12
December 2017
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561

12
December 2017
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”

12
December 2017
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

12
December 2017
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

12
December 2017
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

12
December 2017
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2560

17
November 2017
สถาบันวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย "กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก"

09
November 2017
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

09
November 2017
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561