News
Total 541 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .37 Next

01
October 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ

24
September 2019
วิทยาลัยสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

20
September 2019
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

20
September 2019
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

12
September 2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

29
August 2019
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11

29
August 2019
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

19
August 2019
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

19
August 2019
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"

16
August 2019
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

15
August 2019
วิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15
August 2019
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

14
August 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WSD 2020

14
August 2019
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ JIEC 2019

14
August 2019
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10