ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 512 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 . . .35 Next

10
ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

02
ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภูเก็ตเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

02
ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

19
มิ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2562

17
มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

14
มิ.ย. 2562
วิทยาลัยเทคโนโลบีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

14
มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (FY2020)

31
พ.ค. 2562
กรมหม่อนไหม เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

31
พ.ค. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 256

30
พ.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

28
พ.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10 )

28
พ.ค. 2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

23
พ.ค. 2562
สถาบันวิจัยขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 (รอบ 1)

04
เม.ย. 2562
เครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น" เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

29
มี.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562