ข่าวประชาสัมพันธ์




จำนวน 57 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

05
ต.ค. 2558
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal

05
ต.ค. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี พ.ศ.2557

08
ก.ย. 2558
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์

08
ก.ค. 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ส่งมอบวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาบริการ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

30
มิ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต