ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 57 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

19
ธ.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

01
ธ.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

26
ต.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

10
ต.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RJ-RMUTT)

01
ก.ย. 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร เชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

23
ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Research and Knowledge

23
ส.ค. 2559
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เชิญส่งบทความเพื่อตึพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and Social Science

20
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร TIJSAT

15
มิ.ย. 2559
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

19
ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19
ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ซึ่งเป็นวารสารในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

30
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Journal of Business

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา