ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 57 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารวิชชา”

20
มิ.ย. 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

01
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 และเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร

08
พ.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and Social Science

04
เม.ย. 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยามหาสารคาม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร

08
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

16
ก.พ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

07
ก.พ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

02
ก.พ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง

02
ก.พ. 2560
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารอิสลามศึกษา

17
ม.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและการพัฒนา

11
ม.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร