ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2557

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) เชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ

20
ส.ค. 2558
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558

05
ส.ค. 2558
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18

05
ส.ค. 2558
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

08
ก.ค. 2558
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)”