ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

31
ต.ค. 2559
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2560

23
ส.ค. 2559
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรการมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”

23
ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2

20
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19
ก.พ. 2559
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559

19
ก.พ. 2559
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –

09
ก.พ. 2559
ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

09
ก.พ. 2559
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2

09
ก.พ. 2559
ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557

06
ม.ค. 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558

06
ม.ค. 2559
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา

03
ธ.ค. 2558
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

14
ต.ค. 2558
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร

14
ต.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้ารวมอบรม “การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R2R)

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”