ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

04
เม.ย. 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560

04
เม.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

16
มี.ค. 2560
สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560

20
ก.พ. 2560
ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

20
ก.พ. 2560
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ

16
ก.พ. 2560
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

07
ก.พ. 2560
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ

07
ก.พ. 2560
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรม

11
ม.ค. 2560
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

11
ม.ค. 2560
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

11
ม.ค. 2560
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

19
ธ.ค. 2559
สมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

01
ธ.ค. 2559
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559

01
ธ.ค. 2559
ส่งแบบฟอร์มได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

10
พ.ย. 2559
ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6