ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 78 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 6 Next

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Advanced Fellowship ภายใต้โครงการ Newton Fund

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

16
ธ.ค. 2558
ประเทศไทยและสถาบันวิจัยโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์เปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจเดินทางไปทำวิจัยในโปแลนด์

16
ธ.ค. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงกา

16
ธ.ค. 2558
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

30
พ.ย. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พอว.

12
พ.ย. 2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559

12
พ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 : Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

08
ก.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์